Oproepovereenkomsten

Wie werkt met oproepkrachten, heeft te maken met de wijzigingen die de wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) met zich mee heeft gebracht. In het verleden was het namelijk zo dat een oproepkracht geen recht had op loon, als er niet werd gewerkt. Maar dát is dus niet langer het geval.

Definitie
In de praktijk zorgde een oproepovereenkomst voor onduidelijkheid. Want: wanneer is iemand nou eigenlijk een oproepkracht? De WAB zorgt voor meer duidelijkheid met een definitie van een oproepovereenkomst. De WAB bepaalt dat sprake is van een oproepovereenkomst als:

  • de omvang van de arbeid niet is vastgelegd als één aantal uren per tijdseenheid van ten hoogste een maand of ten hoogste een jaar (met een gelijkmatige spreiding over die tijdseenheid) of als
  • de medewerker geen recht heeft op loon, indien hij de overeengekomen arbeid niet heeft verricht.

Oproep vier kalenderdagen vooraf
Wat er ook gaat wijzigen is planning & communicatie! Een medewerker met een oproepovereenkomst hoeft slechts gehoor te geven aan een oproep als deze oproep ten minste vier kalenderdagen voor aanvang van de werkzaamheden aan hem kenbaar is gemaakt. De geplande werkdag telt voor de berekening van vier kalenderdagen niet mee. Deze bekendmaking moet schriftelijk of elektronisch plaats te vinden. Het ophangen van een werkrooster is dus onvoldoende! Als de werkgever binnen de termijn van vier kalenderdagen wil schuiven met uren, dan behoudt de medewerker het recht op loon over de tijdstippen van de oorspronkelijke oproep. De termijn van vier kalenderdagen kan bij cao worden verkort, maar moet minimaal 24 uur zijn. Natuurlijk staat het een medewerker vrij om een te late oproep vrijwillig te aanvaarden.

Aanbod vaste omvang na twaalf maanden
Tot slot bepaalt de WAB dat de werkgever na twaalf maanden een aanbod moet doen voor een arbeidsovereenkomst met een vast aantal uren. Dat aanbod dient minimaal het gemiddelde van de uren van de afgelopen twaalf maanden te bedragen. De werkgever dient het aanbod uiterlijk een maand na deze twaalf maanden te doen. Als de medewerker het aanbod accepteert, is niet langer sprake van een oproepovereenkomst.

Auteur: mr. Fleur Havers van Van Overbeek de Meyer Advocaten.

Top