Algemene Voorwaarden tot dienstverlening van Moedigh BV

1. Definities
Moedigh BV, statutair gevestigd te Deventer, KVK-nummer 08215667
Opdrachtgever:
Iedere natuurlijke rechtspersoon voor wie Moedigh BV. diensten verricht, of met wie Moedigh BV een overeenkomst aangaat of met wie Moedigh BV in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.
Offerte:
Iedere aanbieding op basis waarvan door enkele aanvaarding een overeenkomst tot stand kan komen.
Overeenkomst:
Iedere overeenkomst die tussen Moedigh BV en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding van die overeenkomst.
Kandidaat:
De op basis van de opdracht door Moedigh BV voorgedragen kandidaat.
Diensten:
Alle werkzaamheden die Moedigh BV voor of ten behoeve van de opdrachtgever verricht.
Opdracht:
Iedere opdracht van opdrachtgever in welke vorm dan ook.
Honorarium:
Tussen de partijen overeengekomen geldelijke vergoeding berekend op basis van de in deze Algemene Voorwaarden vermelde berekeningswijze, dan wel in de opdrachtbevestiging nader overeengekomen berekeningswijze.

2.Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle levering van diensten en (overige) rechtshandelingen tussen Moedigh BV en de opdrachtgever, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot of verband houden met een overeenkomst.
2.2 Aan de Algemene Voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met Moedigh BV aangegane overeenkomst slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de Algemene voorwaarden van Moedigh BV Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren deze.

3. Vrijblijvendheid en grondslag offertes
3.1 Alle offertes van Moedigh BV zijn vrijblijvend. De offerte en het daarin genoemde tarief zijn geldig gedurende een door Moedigh BV aan te geven termijn. Indien de offerte geen termijn bevat waaruit de duur van de geldigheid blijkt geldt een termijn van 3 maanden.
3.2 Offertes van Moedigh BV zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat naar beste weten alle essentiële informatie is verstrekt aan Moedigh BV die benodigd is voor de opzet en uitvoering van de opdracht.
3.3 De in de offerte vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW.

4. Totstandkoming opdracht
De opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van de overeenkomst tot opdracht. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Moedigh BV is bevoegd uit hoofde van de opdracht op te schorten totdat zij een kopie van de door de opdrachtgever voor akkoord ondertekende overeenkomst retour heeft ontvangen.

5. Bijzonderheden opdracht
In de opdracht wordt vastgelegd welke vormen van dienstverlening zullen worden verstrekt door Moedigh BV, voor wie en voor welke periode de opdracht wordt aangegaan. Moedigh BV kent de volgende vorm van dienstverlening: werving en selectie. Moedigh BV spant zich in de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving uit te voeren. Moedigh BV garandeert continuïteit in de dienstverlening.

6. Honorarium Werving & Selectie
6.1 Bij succesvolle vervulling van een werving & selectie opdracht wordt door Moedigh BV een honorarium in rekening gebracht. Dit honorarium wordt berekend aan de hand van het bruto jaarsalaris. Het bruto jaarsalaris omvat 12 maandsalarissen vermeerderd met 8% vakantietoeslag en (eventuele) bonussen, provisies, garantiecommissies, vastgelegde winstuitkeringen en gratificaties.
6.2 Het honorarium wordt 14 dagen voor de datum van indiensttreding van de door Moedigh BV geselecteerde kandidaat gefactureerd.
6.3 Naast het verschuldigde honorarium is de opdrachtgever verplicht de in overleg tussen partijen door Moedigh BV gemaakte kosten te vergoeden.
6.4 De opdrachtgever verplicht zich om binnen 10 dagen na totstandkoming van de overeenkomst de gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de bepaling van het bruto jaarsalaris en de startdatum van de door Moedigh BV geselecteerde kandidaat.
6.5 Onder een succesvolle vervulling van de werving & selectie opdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door Moedigh BV aan de opdrachtgever, voorgestelde kandidaat binnen twaalf maanden na die introductie in dienst treedt of anderszins en/of, al dan niet via derden, op enigerlei wijze werkzaam is bij de opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming. Tenzij de opdrachtgever ter zake vooraf een nadrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt, is het honorarium eveneens verschuldigd indien de door Moedigh BV geïntroduceerde kandidaat bij opdrachtgever via een sollicitatie of anderszins in meer of mindere mate bekend mocht blijken te zijn.
6.6 Indien Moedigh BV een vast honorarium of uurtarief heeft aangeboden of met de opdrachtgever is overeengekomen, is Moedigh BV niettemin gerechtigd jaarlijks per 1 januari de prijzen, honoraria en tarieven aan te passen.
6.7 Garantie op de bemiddeling tijdens of na de proeftijd geldt uitsluitend indien deze expliciet in de wervingsovereenkomst tussen opdrachtgever en Moedigh BV overeen is gekomen.

7 Betaling
7.1 Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.
7.2 Indien de opdrachtgever in verzuim is, is hij aan Moedigh BV een direct opeisbare vertragingsrente ter grootte van 2% verschuldigd van de verschuldigde hoofdsom per maand. De opdrachtgever is daarnaast buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van ten minste 15% van de hoofdsom, vermeerderd met de contractuele rente, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever aan Moedigh BV de werkelijk (buiten)gerechtelijke incassokosten te vergoeden, voor zover deze dit bedrag te boven mochten gaan.
7.3 Bij gebreke van tijdige betaling is Moedigh BV gerechtigd, ter beoordeling van Moedigh BV en zonder nadere ingebrekestelling, om de overeengekomen dienstverlening op te schorten. Dit laat onverlet de verplichtingen van de opdrachtgever tot betaling van het verschuldigde bedrag.
7.4 Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

8. Inspanningsverbintenis; Exoneratie bij Werving en Selectie
Moedigh BV is gehouden zich in te spannen geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever. Voor de beslissing om met een door Moedigh BV geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, evenals voor de inhoud van deze overeenkomst, is de opdrachtgever verantwoordelijk. De opdrachtgever aanvaardt dat Moedigh BV op geen enkele wijze aansprakelijk is voor tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door kandidaten die door Moedigh BV zijn geselecteerd.

9. Geheimhouding
Beide partijen en de door Moedigh BV bij de uitvoering betrokken personen/derden zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

10. Inschakeling derden
Gedurende de uitvoering van de opdracht is het Moedigh BV toegestaan om, in overleg met opdrachtgever, derden te betrekken of in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht. Indien Moedigh BV de dienstverlening (deels) uitbesteedt aan derden, zal Moedigh BV erop toezien, dat dienstverleners die de interventie uitvoeren, voldoen aan de kwaliteitseisen zoals gesteld door Moedigh BV.

11. Contractsoverneming
11.1 Moedigh BV is gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst met de opdrachtgever over te dragen aan een derde.
11.2 De opdrachtgever zal medewerking aan een dergelijke overdracht verlenen, tenzij die medewerking redelijkerwijs niet van haar gevergd kan worden.

12. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst
12.1 De vorderingen van Moedigh BV op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
a) indien na het sluiten van de overeenkomst aan Moedigh BV omstandigheden ter kennis komen die Moedigh BV goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
b) indien Moedigh BV de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
12.2 In de genoemde gevallen is Moedigh BV bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Moedigh BV schadevergoeding te vorderen.
12.3 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Moedigh BV zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Moedigh BV bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

13. Overmacht
13.1 Indien Moedigh BV door een niet toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
13.2 Onder overmacht wordt verstaan, elke van wil van Moedigh BV onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt, waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet meer van Moedigh BV kan worden verlangd.
13.3 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een overmacht toestand op de hoogte stellen.

14. Aansprakelijkheid
14.1 In het geval van mondelinge of telefonische informatie of verzoeken tot opdrachten of anderszins, aanvaardt Moedigh BV geen aansprakelijkheid voor misverstanden, dan wel onjuist overgekomen informatie. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle hieruit redelijkerwijs voortvloeiende kosten en bemoeienissen.
14.2 Moedigh BV kan slechts aansprakelijk zijn voor enige schade, indien opdrachtgever Moedigh BV heeft gemaand haar verplichtingen na te komen en Moedigh BV desondanks nalatig is geweest om de betreffende verplichtingen na te komen. Klachten of claims inzake de dienstverlening dient opdrachtgever binnen veertien (14) dagen nadat een gebrek in de dienstverlening is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn schriftelijk aan Moedigh BV kenbaar te maken, na welke termijn Moedigh BV geen aansprakelijkheid meer zal aanvaarden.
14.4 De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat opdrachtgever over het jaar waarin het schadetoebrengende feit heeft plaatsgevonden aan Moedigh BV voor geleverde diensten is verschuldigd. Het schadebedrag is beperkt tot Euro 453.780,21 per gebeurtenis. Voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet, indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van Moedigh BV.
14.5 Opdrachtgever vrijwaart Moedigh BV voor aanspraken van derden (waaronder begrepen de werknemers van opdrachtgever) ten gevolge van toerekenbare tekortkomingen en/of onrechtmatig handelen van Moedigh BV.
14.6 Alvorens Moedigh BV aansprakelijk te stellen is de opdrachtgever gehouden Moedigh BV in de gelegenheid te stellen een bij de uitvoering van de opdracht gemaakte fout binnen een redelijke termijn voor eigen rekening te herstellen

15. Geschillenbeslechting
Indien partijen bij verschillen van inzicht over de uitvoering en/of uitleg van de overeenkomst in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen, staat het ieder der partijen vrij zich tot de bevoegde rechter te wenden. Uitsluitend de rechter in de woonplaats van de opdrachtnemer is in dat geval bevoegd van de vordering kennis te nemen.

16. Toepasselijk recht
Op elke aanbieding van Moedigh BV, elke aanvaarding van een aanbieding door opdrachtgever en iedere overeenkomst tussen Moedigh BV en opdrachtgever is het Nederlands Recht van toepassing.

17. Wijzigingen van de voorwaarden
Moedigh BV is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Moedigh BV zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerking treden is meegedeeld treden de wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Top