Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we met de gegevens omgaan. Zo is het helder en duidelijk hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Moedigh BV. Alle persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Moedigh BV verzamelt alleen persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze HR-dienstverlening. De verwerking van persoonsgegevens is afhankelijk van de diensten waarvan u gebruik maakt, zoals bemiddeling, werving & selectie, detachering, uitzending, payroll, contractering ZZP, inzetbaarheid, personeelsmanagement en salarisadministratie.

Doeleinden
Moedigh BV verwerkt persoonsgegevens om:

 • u onze diensten te kunnen aanbieden zoals: aanbiedingen e/o informatie verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten, om deze beter af te stemmen op uw wensen en kwaliteiten.
 • een werknemers/personeels- of bemiddelingsrelatie of opdracht met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de (essentiële) administratie te verrichten.
 • uw geschiktheid en beschikbaarheid voor een bepaalde functie te kunnen beoordelen voor bemiddeling naar vast of tijdelijk werk of een opdracht
 • een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever na te komen.
 • bedrijfsvoeringdoeleinden waaronder managementinformatie te verwerken, het verzorgen van interne controles, voor bedrijfsveiligheid, het verrichten van audits en accountantscontrole en voor kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.
 • met u een werknemers-/werkgeversrelatie of een personeels-/arbeidsbemiddelingsrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren, dan wel om een relatie gericht op het verwerven/uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële administratie te voeren.
 • te beoordelen of u voor een (premie)korting en/of subsidie in aanmerking komt of onder een (premie)korting- of subsidieregeling valt.
 • het versturen van nieuwsbrieven waarvoor wij vooraf toestemming vragen.

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Bewaartermijnen
Uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld NAW, CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien u niet voor Moedigh BV heeft gewerkt. U krijgt anderhalf jaar nadat u geen contact met ons heeft gehad een bericht van ons, dat u bij ons staat ingeschreven. Indien u geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening, kunt u zich uitschrijven. Indien u wel gebruik wilt maken van onze dienstverlening, bewaren wij uw profiel met uw toestemming, voor nog twee jaar. Dit kunt u aangeven bij uw contactpersoon. Als u geen toestemming geeft, wordt u niet meer benaderd en/of bemiddeld door Moedigh BV.

Indien u voor Moedigh BV heeft gewerkt zijn bepaalde persoonsgegevens voor bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Moedigh BV hecht veel waarde aan uw privacy. Wij nemen daarom beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie. Daarnaast nemen wij maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging.

Melding van datalekken
Moedigh BV dient alle gegevensinbreuken te registeren en te documenteren. In geval van een datalek moeten wij deze voorleggen aan de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij hebben een intern protocol voor de melding van datalekken dat voldoet aan de eisen van de AVG.

Delen van persoonsgegevens door Moedigh BV met derden
We delen uw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Rechten ten aanzien van de gegevensverwerking

 • Recht op informatie
 • Inzage- en verwijderingsrecht
 • Recht op dataportabiliteit
 • Recht op afscherming, aanvulling en correctie van persoonsgegevens
 • Recht op verzet

U kunt een verzoek indienen om de door Moedigh BV over u verzamelde persoonsgegevens te kunnen inzien, wijzigen of laten verwijderen. Hiertoe kunt u een e-mail sturen naar info@moedigh.nl. Wij controleren uw identiteit alvorens wij de gegevens met u delen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Moedigh BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics
We hebben een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Wat u nog meer dient te weten
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens, neemt u dan contact met ons op door een email te sturen aan info@moedigh.nl.
Tevens willen wij u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

Moedigh BV
Functionaris voor de Gegevensbescherming
info@moedigh.nl
Munsterstraat 2L
7418 EV Deventer
0570-614053

Top